You are here

Porkkalan Ampujat ry:n säännöt

Toimintasäännöt

Nimi: Porkkalan Ampujat ry
Yhdistysrekisterinumero: 83.304
Kotipaikka: Kirkkonummi
Perustamisaika: 19.5.1961
Toiminta-alue: Kirkkonummi
Kieli: Suomi
Säännöt alunperin vuodelta 1987, osia muutettu 1993 ja 1997.

Seuran tarkoitus ja sen toteuttaminen

 • 1. Seuran tarkoituksena on jäsentensä urheiluammuntaan tarvittavan taidon, ruumiillisen kunnon ja henkisen vireyden kehittämisen ja ylläpitämisen avulla kasvattaa heistä työkykynsä ja henkisten ominaisuuksiensa puolesta yhteiskunnalle hyödyllisiä kansalaisia, tarjota heille terveitä vapaa-ajan harrastuksia, sekä edistää toiminta-alueellaan seuran tarkoituksen mukaista toimintaa.
 • 2. Edellisessä pykälässä mainittua tarkoitustaan seura toteuttaa:
 1. järjestämällä ampumaurheilu- ja muita liikunnallisia harjoituksia, koulutustilaisuuksia ja kilpailuja, ampumaurheilun alaan kuuluvia näytöksiä, juhlia, kerhotilaisuuksia, sekä valistaa toiminta-alueensa väestöä seuran tarkoitukseen liittyvissä kysymyksissä,
 2. kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ynnä muiden aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja asianomaisten elinten huomiota, sekä omatoimisesti pyrkien ampumaurheilutoiminnan kehittämiseen ja sille tarpeellisten kilpailu- ja harjoituspaikkojen ja välineiden hankkimiseen, sekä muiden edellytysten luomiseen,
 3. harjoittamalla julkaisutoimintaa,
 4. ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja, sekä omistamalla toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä,
 5. hankkimalla varoja toimintansa tukemiseksi, järjestäen keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus-, kirjapaino- ja monistustoimintaa, sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä, sekä välittäen jäsenilleen urheiluvälineitä ja asusteita.
 • 3. Suomen Liikunta ja Urheilu r.y.:n Etelä-Suomen alueen ja Suomen Ampujainliiton sekä Suomen Metsästäjäliiton jäsenenä seura noudattaa alueen, Suomen Ampujainliiton ja Suomen Metsästäjäliiton sääntöjä. Suomen Liikunta ja Urheilu r.y.:stä käytetään näissä säännöissä lyhennettä SLU, Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu r.y.:stä lyhennettä ESLU, Suomen Ampujainliitto r.y.:stä lyhennettä SAL ja Suomen Metsästäjäliitto - Finlands Jägarförbund r.y.:stä lyhennettä SML.

Seuran jäsenet

 • 4. Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta anomuksesta hyväksyä Kirkkonummella asuvan henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran, ESLU:n, SAL:n, SML:n sekä SLU:n sääntöjä ja päätöksiä. Muut henkilöt voidaan hyväksyä ulkojäseniksi yhtäläisin oikeuksin ja velvoittein. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan varsinaisen kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtaja on jäsenmaksusta vapaa. Kunniajäseniksi voidaan johtokunnan esityksestä varsinaisen kokouksen päätöksellä kutsua henkilöitä, jotka ovat erittäin huomattavalla tavalla edistäneet seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniajäsen on jäsenmaksusta vapaa. Kannattaviksi jäseniksi voi seuran johtokunta hyväksyä henkilöitä tai oikeustoimikelpoisia yhteisöjä, jotka tukevat seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa. Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.
 • 5. Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen seuran johtokunnalle tai puheenjohtajalle, tai ilmoittakoon siitä suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa, sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet sanotun toimintavuoden loppuun asti.
 • 6. Johtokunnan tehtävänä on myös päättää jäsenen erottamisesta, mikäli tämä ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan tai toimii vastoin seuran tarkoitusta. Johtokunta päättää myös kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä. Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi (5) päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä. Päätöksestä voi valittaa urheilun oikeusturvalautakunnalle sen mukaan kuin siitä on erikseen määrätty. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

Liittymis- ja jäsenmaksut

 • 7. Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen, sekä kannattajajäsenmaksun suuruudesta päättää seuran syyskokous vuosittain. Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta, sekä samoin nimetä jäsen ainaisjäseneksi:
  • jos hän on ollut seuran jäsenenä 30 vuotta,
  • tai suorittanut kertakaikkisena suorituksena 20 vuoden jäsenmaksut,
  • tai tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia taikka taloudellisia palveluksia.

Seuran kokoukset

 • 8. Seura pitää vuodessa kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Kokouksen paikan ja ajankohdan määrää seuran johtokunta. Kutsu em. kokouksiin on julkaistava vähintään neljätoista päivää ennen ilmoituksella paikallisessa sanomalehdessä.
 • 9. Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle
  • puheenjohtaja
  • sihteeri
  • kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  • ääntenlaskijat
 3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys
 6. Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus, esitetään tilintarkastajien lausunto
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta
 8. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 10 §:n mukaisesti vireillepanemat asiat
 9. Kokouksen päättäminen

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle
  • puheenjohtaja
  • sihteeri
  • kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  • ääntenlaskijat
 3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys
 6. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
 7. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
 8. Vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio
 9. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja seuraavaksi toimintavuodeksi
 10. Valitaan 6 muuta varsinaista ja 2 varajäsentä johtokuntaan seuraavaksi toimintavuodeksi
 11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
 12. Päätetään mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa ja valitaan jaostot toimihenkilöineen sekä muut toimihenkilöt
 13. Valitaan edustajat ESLU:n, SAL:n ja SML:n vuosi- ym. kokouksiin
 14. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 10 §:n mukaisesti vireillepanemat asiat
 15. Kokouksen päättäminen
 • 10. Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran jäsenistä on tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava ne asiat, jotka ovat antaneet aiheen kokouksen koollekutsumiseen. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen tapahtuu samalla tavalla kuin varsinaiseen kokoukseen. Asioista, joita seuran jäsenet haluavat varsinaisen- tai ylimääräisen kokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Ylimääräinen kokous on pidettävä viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat edellämainituin tavoin tehneet esityksen.
 • 11. Seuran, johtokunnan ja jaostojen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava ja valittujen pöytäkirjan tarkistajien tarkastettava. Johtokunnan, valio- ja toimikuntien, sekä jaostojen pöytäkirjat tarkastetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.
 • 12. Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole jonkin asian ratkaisemisesta toisin määrätty. äänten mennessä tasan, vaali ratkaistaan arvalla, muissa tapauksissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa tapahtuu vaadittaessa äänestys suljetuin lipuin. Jokaisella liittymis- ja jäsenmaksunsa seuran kokouksen määräämänä aikana maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä jäsenellä, kannattajajäseniä lukuunottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Seuran hallinto

 • 13. Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudesta ja omaisuudesta huolehtii ja vastaa, sekä seuraa edustaa syyskokouksen valitsema johtokunta. Johtokuntaan kuuluu yhdeksi kalenterivuodeksi valitut puheenjohtaja ja 6 muuta varsinaista ja 2 varajäsentä. Johtokunta valitsee sihteerin ja taloudenhoitajan. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajansa kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi, tai puolet johtokunnan jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. Johtokunnan tehtävänä on erityisesti:
 1. panna täytäntöön seuran kokousten päätökset
 2. johtaa ja valvoa seuran toimintaa
 3. pitää jäsenluetteloa
 4. hoitaa seuran taloutta ja vastata varojen hoidosta
 5. laatia ja esittää syyskokoukselle sen hyväksyttäväksi seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
 6. laatia ja esittää kevätkokoukselle sen vahvistettavaksi seuran vuosi- ja tilikertomus
 7. kutsua koolle kokoukset ja valmistella niissä esitettävät asiat
 8. toimittaa tarpeelliset tiedot seuran jäsenille
 9. hyväksyä ja erottaa jäsenet 4§:ssä mainituin poikkeuksin
 10. päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä
 11. ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii
 12. luovuttaa tilit tilintarkastajien tarkastettavaksi vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on jätettävä kirjallinen lausunto, sekä tilit johtokunnalle vähintään 3 päivää ennen kevätkokousta
 13. hoitaa muut esilletulevat seuran asiat
 14. nimetä tarpeelliseksi katsomansa toimikunnat valmistelemaan ja hoitamaan edellämainittuja tehtäviä.
 • 14. Seuran tilivuosi on tammikuun 1 päivästä joulukuun 31 päivään.
 • 15. Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä seuran jonkun toimihenkilön kanssa, jolle johtokunta on myöntänyt nimenkirjoitusoikeuden. Seuran nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

Muita määräyksiä

 • 16. Seuran kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa vahvistaa noudatettavaksi seuran sisäistä toimintaa järjestäviä säädöksiä, perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja ja valita näihin tarpeelliset johto- ja toimielimet.
 • 17. Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran varsinainen kokous. Päätöksen on, tullakseen voimaan, saatava läsnäolevien äänioikeutettujen jäsenten kolmen neljäsosan kannatus. Muutos on ilmoitettava yhdistysrekisteriin merkittäväksi. Sääntöjen muuttamisesta on kokouskutsussa ilmoitettava.
 • 18. Seuran purkamista koskeva päätös, ollakseen pätevä, on tehtävä seuran syyskokouksessa. Päätös tulee voimaan, jos sitä on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa kokouksessa läsnäolevista äänioikeutetuista jäsenistä. Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.
 • 19. Kun seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin paikkakunnan liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen, purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. Seuran purkamisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriin.
 • 20. Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.