Porkkalan Ampujat ry:n säännöt

PRH on hyväksynyt säännöt 2.7.2019.


Porkkalan Ampujat ry
TOIMINTASÄÄNNÖT
1 §  Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli
Yhdistyksen nimi on Porkkalan Ampujat ry.
Yhdistysrekisterinumero on 83.304.
Yhdistyksen kotipaikka on Kirkkonummen kunta.
Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.
Seuran toiminta-alueena on SAL Etelä-Suomen alue. Seura on perustettu 19.5.1961 Seuran kieli on suomi.
Säännöt alunperin vuodelta 1987, osia muutettu 1993, 1997 ja 2019.

2 §  Seuran tarkoitus
Seuran tarkoituksena on edistää urheiluammuntaan tarvittavien taitojen kasvattamista, liikuntaa ja urheilua sekä niihin liittyvä kansalaistoimintaa seuran toiminta-alueella siten, että kaikilla on mahdollisuus harrastaa ja osallistua kilpa- ja huippu-urheiluun tai näihin liittyvään yhdistystoimintaan edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

3 §  Tarkoituksen toteuttaminen
Tarkoitustaan seura toteuttaa:
3.1 Tarjoamalla:
- mahdollisuuksia ampumaurheiluharjoitteluun
- ampumakilpailuja 
- kunto- ja terveysliikuntatoimintaa
- ohjaus-, harjoitus- ja valmennustoimintaa
- tiedotus- ja suhdetoimintaa
- koulutustoimintaa

3.2 Vaikuttamalla laaja-alaisesti ampumaurheilu-, liikunta-, ja yhdistysasioihin omalla alueellaan.
3.3 Harjoittamalla julkaisutoimintaa
Toimintansa tukemiseksi seura voi:
−  ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä hankkia varoja järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, tavaran- tai rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä bingotoimintaa 
−  harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää tai taloudellisesti vähäarvoista elinkeinotoimintaa

4 §  Seuran jäsenyys muissa yhdistyksissä 
Seuran jäsenyyksistä muissa yhdistyksissä päättää yhdistyksen kokous.


5 §  Seuran jäsenet

Seuran jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä 20-vuotta täyttäneen henkilön. Seuran juniorijäseneksi voi johtokunta hyväksyä alle 20-vuotiaan henkilön. 

Kunniajäseneksi voi seuran kokous kutsua johtokunnan esityksestä henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsen on jäsenmaksusta vapaa.

Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran kokous kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtaja on jäsenmaksusta vapaa.

Kannattajajäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

Ainaisjäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä henkilön:
- jos hän on ollut seuran jäsenenä 30 vuotta,
- tai suorittanut kertakaikkisena suorituksena 20 vuoden jäsenmaksut,
- tai tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia taikka taloudellisia palveluksia.
Ainaisjäsen on jäsenmaksusta vapaa.


6 §  Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ja sitoutuvat noudattamaan lautakunnan päätöksiä.


7 §  Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.


8 §  Jäsenen erottaminen maksamattoman jäsenmaksun johdosta 

Johtokunta voi erottaa jäsenen, jos hän on jättänyt kuusi kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksun maksamatta. 


9 §  Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan:

- seuran sääntöjä ja niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä
- niiden järjestöjen, joiden jäsen seura on, sääntöjä ja niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä 
- urheilun eettisiä periaatteita
- kulloinkin voimassa olevaa kansainvälistä ja kansallista antidopingsäännöstöä ja kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä kansainvälisen olympiakomitean antidopingsäännöstöjä
- kilpailutulosten ja -tapahtumien manipuloinnin kieltoa koskevia säännöstöjä 

Rangaista voidaan seuran jäsentä tai sitä joka on seuran toiminnassa mukana tai joka on kirjallisesti sitoutunut näihin sääntöihin.

Rangaistavaa on:

- toimiminen tavalla, jonka tunnusmerkit täyttävät yhdistyslaissa mainitut erottamisperusteet
- näiden sääntöjen tai niiden nojalla annettujen muiden määräysten ja päätösten vastainen toiminta
- niiden järjestöjen, joiden jäsenenä seura on, sääntöjen tai niiden nojalla annettujen muiden määräysten ja päätösten vastainen toiminta   
- syyllistyminen dopingrikkomukseen
- toimiminen seuran tarkoitusta vastaan
- seuran maineen vahingoittaminen seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella
- liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkominen
- syyllistyminen rikokseen seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella, jos rikoksesta on tuomittu ehdolliseen tai ehdottomaan vankeusrangaistukseen

Liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkomista ovat:

- huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen
- julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella
- epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa
- väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu 
- urheiluhuijaus, kuten kilpailutilan tai -välineiden manipulointi
- kilpailutulosten ja -tapahtumien manipulointi tai niiden yritys
- vedonlyönti omasta kilpailusta joko itse tai edustajan kautta 
- lainvastainen mainonta
- seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä kaikissa muodoissaan riippumatta siitä seuraako teosta rikosoikeudellinen rangaistus
- rasistinen käytös seurassa tai sen ulkopuolella
- lahjonta

Rangaistuksena voidaan määrätä varoitus, jäsenoikeuksien määräaikainen rajoittaminen, kilpailukielto, toimintakielto seuran toiminnasta tai erottaminen seurasta.

Johtokunta päättää kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista. Asianosaista on aina kuultava ennen päätöksen tekemistä.

Seuran kokous voi johtokunnan esityksestä päättää kurinpitovallan siirtämisestä erilliselle kurinpitoelimelle ja hyväksyä tälle elimelle oman johtosäännön. 

Kurinpitopäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemän päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä. Päätös voidaan antaa todisteellisesti tiedoksi myös muulla tavalla, jolloin päätös on tullut tietoon tiedoksiantohetkellä. 

Erotetulla ja kurinpitopäätöksen kohteella ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.

Mikäli lajiliiton tai muun kattojärjestön sääntöjä ja määräyksiä epäillään rikotun, on näillä järjestöillä ensisijainen kurinpitovalta.  Seuran tulee ottaa huomioon näiden järjestöjen kurinpitopäätökset omassa kurinpitomenettelyssään. 


10 §  Liittymis- ja jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä ja juniorijäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain seuran syyskokous. Kunniajäseniltä, kunniapuheenjohtajalta ja ainaisjäseniltä ei peritä jäsenmaksuja.

Liittymis- ja jäsenmaksut voivat olla erisuuruisia eri jäsenryhmissä.


11 §  Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous syys- marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta seuran internetsivuilla tai lähettämällä kokouskutsu jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua johtokunnan päätöksellä tietoliikenneyhteydellä tai muun teknisen välineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.


12 §   Kevät- ja syyskokous

Kevätkokouksen asiat

1 Avataan kokous
2 Valitaan kokoukselle
 a) puheenjohtaja
 b) sihteeri
 c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 d) ääntenlaskijat
3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5 Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan antama toiminnantarkastuskertomus
6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle
ja muille vastuuvelvollisille
7 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
8 Päätetään kokous


Syyskokouksen asiat

1 Avataan kokous
2 Valitaan kokoukselle
 a) puheenjohtaja
 b) sihteeri
 c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 d) ääntenlaskijat
3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5 Päätetään tarvittaessa mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena
6 Päätetään tarvittaessa seuran jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
7 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
8 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio 
9 Valitaan johtokunnan puheenjohtaja seuraavaksi toimintavuodeksi.
10 Valitaan 6 – 8 jäsentä johtokuntaan seuraavaksi toimintavuodeksi.
11 Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
12 Päätetään tarvittaessa seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä.
13 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
14 Päätetään kokous.

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

    
13 §  Seuran ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään 1/10 tai vähintään 20 (kaksikymmentä) seuran äänioikeutettua jäsentä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.


14 §  Pöytäkirja

Seuran johtokunnan kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran ja johtokunnan kokousten pöytäkirjat on kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava.

Johtokunnan pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.


15 §  Äänestys

Kokouksen päätökseksi tulee asiakysymyksissä se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituiksi enimmät äänet saaneet (suhteellinen enemmistö). Jos ehdolla on vain yksi henkilö, valituksi tulemiseen tarvitaan kuitenkin yli puolet annetuista äänistä (ehdoton enemmistö). Äänten mennessä tasan asiakysymyksissä ratkaisee puheenjohtajan ilmoittama kanta ja vaaleissa arpa. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella varsinaisella jäsenellä ja viisitoista vuotta täyttäneellä juniorijäsenellä, sekä kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on yksi ääni.  Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta. Valtakirjalla ei saa äänestää.

 

16 §  Seuran hallinto

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja, ja valitut 6 - 8 jäsentä.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti:

1 Toteuttaa seuran kokouksen päätökset
2 Johtaa ja kehittää seuran toimintaa
3 Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat
4 Kutsua koolle ja valmistella seuran kokous
5 Vastata seuran taloudesta
6 Pitää jäsenluetteloa
7 Tehdä seuran tilinpäätös ja vuosikertomus 
8 Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
9 Hoitaa seuran tiedotustoimintaa
10 Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista
11 Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan
12 Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä
13 Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii
14 Luovuttaa tilit toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.


17 §  Tilivuosi

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.


18 §  Nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun muun johtokunnan määräämän johtokunnan jäsenen kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.


19 §  Jaostot ja joukkueet 

Seuran jaostot tai joukkueet voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran johtokunta vahvistaa niiden tekemät oikeustoimet.

Seuran ja sen jaostojen tai joukkueiden taloushallinnosta päättää johtokunta. Jaoston, joukkueen ja seuran toiminnassa mukana olevien yhdistyksen nimissä keräämät varat ovat lähtökohtaisesti yhdistyksen varoja. Johtokunta päättää näiden varojen käytöstä. 


20 §  Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.


21 §  Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purkamisesta.


22 §  Seuran varojen luovuttaminen

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.